Accelerating symbolic simulation to analyze the effect of delays in train timetables

Kotowski, Niklas; Ábrahám, Erika (Thesis advisor); Noll, Thomas (Thesis advisor); Haehn, Rebecca (Consultant)

Aachen (2021)
Master Thesis

Masterarbeit, RWTH Aachen University, 2021

Identifier