Proving termination of pointer programs on top of symbolic execution

Fesefeldt, Ira Justus; Matheja, Christoph (Thesis advisor); Noll, Thomas (Thesis advisor); Katoen, Joost-Pieter (Thesis advisor)

Aachen (2019)
Master Thesis

Masterarbeit, RWTH Aachen, 2019

Identifier

Downloads