Nested Schema Mappings for Integrating JSON

Hai, Rihan (Corresponding author); Quix, Christoph; Kensche, David

Cham / Springer International Publishing (2018) [Contribution to a book, Contribution to a conference proceedings]

Conceptual modeling : 37th International Conference, ER 2018, Xi'an, China, October 22-25, 2018 : proceedings / Juan C. Trujillo, Karen C. Davis, Xiaoyong Du, Zhanhuai Li, Tok Wang Ling, Guoliang Li, Mong Li Lee (Eds.)
Page(s): 397-405

Identifier