Equivalence of Segmental and Neural Transducer Modeling : A Proof of Concept

Zhou, Wei (Corresponding author); Zeyer, Albert (Corresponding author); Merboldt, André (Corresponding author); Schlüter, Ralf (Corresponding author); Ney, Hermann (Corresponding author)

(2021)
Preprint

Einrichtungen

  • Fachgruppe Informatik [120000]
  • Lehrstuhl für Informatik 6 (Maschinelles Lernen) [122010]